Satış Müqaviləsi

1.TƏRƏFLƏR

Bu Müqavilə aşağıda göstərilən şərtlər çərçivəsində aşağıdakı tərəflər arasında imzalanmışdır.    

A.ALICI ; (bundan sonra “ALICI” )

B.SATICI ; (bundan sonra “SATICI” )

AD- SOYAD: 

ÜNVAN:

ALICI bu müqaviləni imzalamaqla qəbul edir ki, müqavilənin predmeti sifarişi təsdiq edərsə, o, sifarişin qiymətini, göndərmə haqqı və vergi kimi əlavə haqqları ödəmək öhdəliyi altında olacaq və bu barədə ona məlumat verildiyini qəbul edir.

2.TƏRİFLƏR

Bu müqavilənin tətbiqi və təfsirində aşağıda yazılan şərtlər onlara qarşı yazılı izahatları ifadə etməlidir.  

NAZİR: Gömrük və Ticarət Naziri, 

NAZİRLİK: Gömrük və Ticarət Nazirliyi,    

QANUN: 6502 saylı İstehlakçının Hüquqlarının Müdafiəsi Qanunu,

TƏNZİMLƏMƏ: Məsafəli Müqavilələr Qaydası (OG:27.11.2014/29188)

XİDMƏT: Bir haqq və ya mənfəət müqabilində edilən və ya edilməsi vəd olunan malların tədarükündən başqa hər hansı istehlakçı əməliyyatının predmeti,  

SATICI: Kommersiya və ya peşə fəaliyyəti çərçivəsində istehlakçıya mal təklif edən və ya təchizatçının adından fəaliyyət göstərən şirkət, 

ALICI: Kommersiya və ya qeyri-peşəkar məqsədlər üçün mal və ya xidməti əldə edən, istifadə edən və ya ondan faydalanan fiziki və ya hüquqi şəxs,  

SAYT: SATICININ internet saytı,

SİFARİŞ VERƏN ŞƏXS: SATICININ internet saytı vasitəsilə mal və ya xidmət əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs,SATICI  ALICI,

MÜQAVİLƏ: SATICI ilə ALICI arasında bağlanmış bu müqavilə,   

MALLAR: Alış-veriş predmeti olan daşınar mallara və elektron mühitdə istifadə üçün hazırlanmış proqram təminatı, səs, görüntü və oxşar qeyri-maddi mallara aiddir.

3.MÖVZU

Bu Müqavilə, ALICInın, SATICIya aid internet saytında elektron qaydada sifariş verdiyi aşağıda göstərilən, satış qiyməti qeyd olunan məhsulun satışı və çatdırılması ilə bağlı olaraq 6502 saylı “İstehlakçının Müdafiəsi haqqında” Qanunun və “Məsafəli Müqavilələr haqqında Əsasnamə”nin müddəalarına uyğun tərəflərin hüquq və vəzifələrini tənzimləyir. 

Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətidir. Reklam edilən qiymətlər və vədlər yenilənə və dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Müəyyən müddət üçün elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.

4.SATICI MƏLUMATI

Ünvan

Telefon    

Faks 

E-poçt

5.ALICI BİLGİLERİ

Çatdırılmalı olan şəxs  

Çatdırılma ünvanı 

Telefon    

Faks 

E-poçt/istifadəçi adı   

6.SİFARİŞ VERƏN ŞƏXSİN MƏLUMATI

Ad/                                              Soyad/   

Ünvan

Telefon    

Faks 

E-poçt/istifadəçi adı   

7.MÜQAVİLƏ MÖVZÜSU MƏHSUL/MƏHSULLAR HAQQINDA MƏLUMAT

7.1. Malın/Məhsul/Məhsulların/Xidmətin əsas xüsusiyyətləri (növ, kəmiyyət, marka/model, rəng, nömrə) SATICInın internet saytında dərc olunur. Kampaniya satıcı tərəfindən təşkil olunarsa, kampaniya zamanı müvafiq məhsulun əsas xüsusiyyətlərini araşdıra bilərsiniz. Kampaniya tarixinə qədər etibarlıdır.

7.2 Saytda qeyd olunan və elan edilən qiymətlər satış qiymətidir. Reklam edilən qiymətlər və vədlər yenilənə və dəyişdirilənə qədər etibarlıdır. Müəyyən müddət üçün elan edilən qiymətlər göstərilən müddətin sonuna qədər etibarlıdır.

7.3. Bütün vergilər daxil olmaqla, müqavilənin predmeti olan mal və ya xidmətlərin satış qiyməti aşağıda göstərilmişdir.

Məhsulun təsviri  

Miqdarı    

Vahid

Qiyməti Cəmi                      (ƏDV daxil)

Çatdırılma məbləği

Ümumi :         

Ödəniş metodu və planı  

Çatdırılma ünvanı 

Çatdırılmalı olan şəxs  

Faktura ünvanı   

Sifariş tarixi    

Çatdırılma tarixi 

Çatdırılma üsulu  

 7.4. Məhsulun çatdırılma dəyəri olan çatdırılma haqqı ALICI tərəfindən ödəniləcəkdir.  

8.FAKTURA MƏLUMATLARI

Ad/                             

Soyad/

Ünvan

Telefon    

Faks 

E-poçt/istifadəçi adı   

Faktura çatdırılması: Faktura sifarişinin çatdırılması zamanı sifarişlə birlikdə faktura ünvanına təhvil veriləcək.    

9.ÜMUMİ MÜDDƏALAR

9.1.ALICI SATICInın internet saytında müqavilə predmeti olan məhsulun əsas xüsusiyyətləri, satış qiyməti, ödəniş üsulu və çatdırılması haqqında ilkin məlumatları oxuduğunu və məlumatlandırıldığını,elektron mühitdə lazımi təsdiqi verdiyini qəbu, bəyan edir və öhdəsinə götürür. ALICI; İlkin Məlumatı elektron mühitdə təsdiq edərək, məsafədən alqı-satqı müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl SATICI tərəfindən ALICIya veriləcək ünvanı, sifariş edilən məhsulların əsas xüsusiyyətlərini, məhsulların qiymətini,vergilər, ödəniş və çatdırılma məlumatları daxil olmaqla, dəqiq və tam olaraq əldə etdiyini qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürür. 

9.2. Müqavilə predmeti olan hər bir məhsul, 30 gündən çox olmamaq şərti ilə ALICInın yaşayış yerindən, məsafəsindən asılı olaraq internet saytının ilkin məlumat bölməsində göstərilən müddət ərzində, ALICI və ya ALICI tərəfindən göstərilən ünvanda şəxs və/və ya təşkilata çatdırılır.Bu müddət ərzində məhsul ALICIya çatdırıla bilməzsə, ALICI müqaviləni ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

9.3.SATICI müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulu tam olaraq, sifarişdə göstərilən keyfiyyətlərə uyğun və əgər varsa, zəmanət sənədləri, istifadə kitabçaları, iş üçün tələb olunan məlumat və sənədlərlə birlikdə təhvil verməyi və işi yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür.   

9.4. SATICI müqavilənin icrası öhdəliyi bitməmişdən əvvəl ALICIya məlumat verməklə və onun açıq razılığını almaqla bərabər keyfiyyət və qiymətə fərqli məhsul təqdim edə bilər.   

9.5.SATICI qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürür ki, sifarişin predmeti olan məhsul və ya xidmətin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkün olarsa, bu vəziyyəti öyrəndiyi tarixdən etibarən 3 gün ərzində istehlakçıya yazılı məlumat verəcək və 14 günə ümumi qiyməti ALICIya qaytaracaq. 

9.6. ALICI, müqavilə predmeti olan məhsulun çatdırılması üçün bu Müqaviləni elektron qaydada təsdiqləyəcəyini və müqavilə məhsulunun qiyməti hər hansı səbəbdən ödənilmədikdə və/və ya bank qeydlərində ləğv edildikdə, SATICI’nın müqavilə məhsulunu çatdırma öhdəliyi sona çatacaq.   

9.7. Müqavilə predmeti olan məhsul ALICI və ya ALICI tərəfindən göstərilən ünvan üzrə şəxs və/və ya təşkilata təhvil verildikdən sonra ALICInın kredit kartından icazəsiz şəxslər tərəfindən ədalətsiz istifadə edilməsi nəticəsində məhsulun qiyməti Müqaviləyə əsasən, müvafiq bank və ya maliyyə qurumu tərəfindən SATICIYA ödənilmir.O, 3 gün müddətində SATICI hesabına onu SATICIya qaytaracağını qəbul edir, bəyan edir və öhdəsinə götürür. 

9.8.SATICI, tərəflərin iradəsindən kənar, gözlənilməz halların baş verməsi kimi fors-major hallar səbəbindən müqavilənin predmeti olan məhsulu müddət ərzində təhvil verə bilmədikdə, bu barədə ALICIya məlumat verəcəkdir. ALICI həmçinin SATICIdan sifarişin ləğvini, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məhsulun varsa, onun presedenti ilə dəyişdirilməsini və/və ya maneə aradan qaldırılana qədər çatdırılma müddətinin təxirə salınmasını tələb etmək hüququna malikdir. ASifariş ALICI tərəfindən ləğv edildikdə, ALICI tərəfindən nağd şəkildə edilən ödənişlərdə məhsulun məbləği 14 gün ərzində ona nağd və tam ödənilir. ALICI tərəfindən kredit kartı ilə edilən ödənişlərdə məhsulun məbləği ALICI tərəfindən sifariş ləğv edildikdən sonra 14 gün ərzində müvafiq banka qaytarılır. SATICI tərəfindən kredit kartına qaytarılan məbləğin bank tərəfindən ALICI hesabına əks olunması ALICI orta hesabla 2-3 həftə çəkə bilməyindən, SATICININ məsuliyyət daşıya bilməyəcəyini qəbul edir, bəyan edir və öhdəliyinə götürür.

9.9. SATICInın, ALICI tərəfindən saytda qeydiyyat formasında göstərilmiş və ya sonradan onun tərəfindən yenilənmiş ünvanı, elektron poçt ünvanı, sabit və mobil telefon xəttləri və digər əlaqə məlumatlarına məktub, elektron poçt, SMS, telefon zəngi və digər vasitələrlə, ünsiyyət, marketinq, bildiriş və digər məqsədlər üçün ALICIya çatma hüququna malikdir. ALICI bu müqaviləni qəbul etməklə SATICInın yuxarıda qeyd olunan kommunikasiya fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcəyini qəbul edir.   

9.10. ALICI müqavilə bağlanmış malları/xidmətləri qəbul etməzdən əvvəl yoxlamalıdır; əyilmiş, qırılmış, cırıq qablaşdırma və s. zədələnmiş və qüsurlu mallar/xidmətlər yük şirkətindən alınmayacaq. Alınan mallar/xidmətlər zədələnməmiş və bütöv hesab edilir. Çatdırıldıqdan sonra malların/xidmətlərin diqqətlə mühafizəsi ALICIya məxsusdur. Əgər geri götürmə hüququndan istifadə ediləcəksə, mal/xidmətlərdən istifadə edilməməlidir. Faktura geri qaytarılmalıdır.   

9.11. Sifariş zamanı istifadə edilən ALICI və kredit kartı sahibi eyni şəxs deyilsə və ya məhsulun ALICIya çatdırılmasından əvvəl sifarişdə istifadə olunan kredit kartı ilə bağlı təhlükəsizlik zəifliyi aşkar edilərsə, SATICI, kredit kartı sahibinin şəxsiyyəti və əlaqə məlumatlarını, sifarişdə istifadə etdiyi kredit kartının əvvəlki ayın çıxarışını və ya kart sahibinin bankından kredit kartının ona məxsus olduğunu göstərən məktubu ALICIdan tələb edə bilər.ALICI tələb olunan məlumat/sənədləri təqdim edənə qədər sifariş dondurulacaq və yuxarıda qeyd olunan tələblər 24 saat ərzində yerinə yetirilməzsə, SATICI sifarişi ləğv etmək hüququna malikdir.

9.12.ALICI, SATICI’ya məxsus internet saytına abunə olarkən təqdim etdiyi şəxsi və digər məlumatların doğru olduğunu və SATICI’nın bu məlumatların həqiqətə uyğun olmaması səbəbindən dəymiş bütün zərərləri nağd və tam şəkildə, SATICI’nın ilk xəbərdarlığı ilə dərhal ödəyəcəyini bəyan edir və öhdəsinə götürür.     

9.13. ALICI əvvəldən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddəalara əməl etməyi və SATICInın internet səhifəsindən istifadə edərkən onları pozmamağı qəbul edir və öhdəsinə götürür. Əks halda, yarana biləcək bütün hüquqi və cəza öhdəlikləri ALICI-nın tamamilə və müstəsna olaraq üzərinə düşür.    

9.14. ALICI SATICInın internet saytından ictimai asayişi pozan, ictimai əxlaqı pozan, başqalarını narahat edən və incidən hər hansı şəkildə, başqalarının maddi və mənəvi hüquqlarını pozan qanunsuz məqsədlər üçün istifadə edə bilməz. Bundan əlavə, üzv başqalarının xidmətlərdən istifadəsinin qarşısını alan və ya çətinləşdirən fəaliyyətlərlə (spam, virus, troyan atı və s.) məşğul ola bilməz.

9.15. SATICInın nəzarəti altında olmayan və/yaxud digər üçüncü tərəflərə məxsus və/yaxud idarə olunan digər vebsaytlara və/və ya digər məzmuna keçidlər SATICInın internet saytı vasitəsilə verilə bilər. Bu bağlantılar ALICI üçün asan oriyentasiya təmin etmək məqsədi ilə verilmişdir və heç bir veb-saytı və ya həmin saytı idarə edən şəxsi dəstəkləmir və əlaqələndirilmiş veb-saytda olan məlumat üçün heç bir zəmanət təşkil etmir.

9.16. Bu müqavilədə sadalanan maddələrdən birini və ya bir neçəsini pozan üzv bu pozuntuya görə şəxsən və cinayət məsuliyyəti daşıyacaq və SATICINI bu pozuntuların hüquqi və cəza nəticələrindən azad edəcək. Həmçinin; Bu pozuntuya görə hadisənin hüquq müstəvisinə daşınması halında, SATICI üzvlük müqaviləsinə əməl etmədiyi üçün üzvə qarşı təzminat tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

10.LƏĞV HÜQUQU

10.1. ALICI; məsafəli müqavilə malların satışına aid olduqda, məhsulun özünə və ya göstərilən ünvan üzrə şəxs/quruma təhvil verildiyi tarixdən 14 (on dörd) gün müddətində, heç bir hüquqi və ya cinayət məsuliyyəti daşımadan və heç bir səbəb göstərmədən, SATICINI xəbərdar etmək şərti ilə maldan imtina edərək müqavilədən imtina etmək hüququndan istifadə edə bilər.Xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı məsafəli müqavilələrdə bu müddət müqavilənin imzalandığı tarixdən başlayır. İstehlakçının razılığı ilə xidmətin yerinə yetirilməsinə başlanılan xidmət müqavilələrində geri götürmə hüququnun müddəti bitənə qədər geri çəkilmə hüququ həyata keçirilə bilməz.Ləğv hüququnun istifadəsindən yaranan xərclər SATICIYA məxsusdur. Bu müqaviləni qəbul etməklə ALICI geri çəkilmə hüququ barədə ona məlumat verildiyini əvvəlcədən qəbul edir.  

10.2. Ləğvetmə hüququndan istifadə etmək üçün SATICI 14 (on dörd) gün ərzində sifarişli poçt, faks və ya e-poçt vasitəsilə yazılı şəkildə xəbərdar edilməlidir və məhsulun “Məhsullar” müddəaları çərçivəsində istifadə edilmədiyi barədə bu müqavilədə tənzimlənən ləğvetmə hüququ həyata keçirilə bilməz. Bu hüquqdan istifadə edilərsə,    

  1. a) 3-cü şəxsə və ya ALICIya təhvil verilmiş məhsulun qaimə-fakturası, (Qaytarılacaq məhsulun qaimə-fakturası korporativdirsə, geri qaytarılarkən qurum tərəfindən verilən geri qaytarma fakturası ilə birlikdə göndərilməlidir. Fakturaları verilmiş sifariş geri qaytarılır. QAYTARMA FAKURASI verilmədikcə qurumlar adından tamamlana bilməz.)
  2. b) Geri qaytarma forması,
  3. c) Geri qaytarılacaq məhsullar qutusu, qablaşdırması və varsa standart aksessuarları ilə birlikdə tam və zədələnməmiş şəkildə çatdırılmalıdır.
  4. d) SATICI, geri çəkilmə bildirişini aldığı gündən ən geci 10 gün müddətində ALICIya ümumi qiyməti və ALICInı borclu qoyan sənədləri qaytarmağa və 20 gün ərzində malı qaytarmağa borcludur.
  5. e) ALICInın təqsiri üzündən malın dəyərində azalma baş verərsə və ya geri qaytarılması qeyri-mümkün olarsa, ALICI SATICInın təqsiri miqdarında itkiləri ödəməyə borcludur. Bununla belə, ALICI geri götürmə hüququ müddətində malların və ya məhsulların lazımi qaydada istifadəsi nəticəsində baş verən dəyişikliklərə və korlanmalara görə məsuliyyət daşımır.
  6. f) Geri qaytarma hüququnun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar SATICI tərəfindən müəyyən edilmiş kampaniya limitindən aşağı düşməsi halında, kampaniya çərçivəsində istifadə edilən endirim məbləği ləğv edilir.

     

11.LƏĞV HÜQUQU OLMAYAN MƏHSULLAR

ALICInın istəyinə və ya açıq-aşkar şəxsi ehtiyaclarına uyğun hazırlanmış və geri qaytarılması üçün uyğun olmayan alt paltarları, çimərlik paltarları və bikini altları, makiyaj materialları, birdəfəlik istifadə olunan məhsullar, tez xarab olmaq təhlükəsi olan və ya istifadə müddəti bitmə ehtimalı olan mallar, ALICIYA təhvil verilir.Tatdırıldıqdan sonra qablaşdırması ALICI tərəfindən açıldıqda sağlamlıq və gigiyena baxımından geri qaytarılması üçün uyğun olmayan məhsullar, çatdırıldıqdan sonra digər məhsullarla qarışan və təbiətinə görə ayrıla bilməyən məhsullar, əlaqədar mallar. Abunə müqaviləsi ilə təmin edilənlər istisna olmaqla, qəzet və jurnal kimi dövri nəşrlərə, Elektron mühitdə ani performans Göstərilən xidmətlər və ya istehlakçıya dərhal çatdırılan qeyri-maddi mallar, o cümlədən audio və ya video yazılar, kitablar, rəqəmsal məzmun, proqram proqramları, məlumatların qeydə alınması və məlumat saxlama cihazları, kompüter istehlak materialları, paketin Qaydaya uyğun olaraq ALICI tərəfindən açıldığı halda geri qaytarıla bilməz. . Bundan əlavə, geri götürmə hüququnun müddəti bitməmişdən əvvəl, Əsasnaməyə uyğun olaraq, istehlakçının razılığı ilə başlanmış xidmətlərlə bağlı geri götürmə hüququndan istifadə etmək mümkün deyil.     

Kosmetika və fərdi qulluq vasitələri, alt paltarları, çimərlik geyimləri, bikinilər, kitablar, təkrarlanan proqram və proqramlar, DVD, VCD, CD və kasetlər və dəftərxana ləvazimatlarının (toner, kartric, lent və s.) qaytarılması üçün onların bağlamaları açılmamış, yoxlanılmamış, bütöv və istifadə edilməmiş olmalıdır.    

12.HÜQUQİ NƏTİCƏLƏR     

ALICI, ödəniş əməliyyatlarının kredit kartı ilə həyata keçirildiyi halda, kredit kartı sahibi ilə bank arasında bağlanmış kredit kartı müqaviləsi çərçivəsində faizləri ödəyəcəyini və banka məsuliyyət daşıyacağını qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür. Bu halda müvafiq bank qanuni tədbir görə bilər; ALICIdan yaranacaq xərcləri və vəkillik haqqlarını tələb edə bilər və istənilən halda ALICI borcuna görə borcunu yerinə yetirmədikdə, ALICI, gecikmiş icraya görə SATICInın çəkdiyi zərər və zərəri ödəyəcəyini qəbul edir, bəyan edir və öhdəlik götürür.   

13.MƏHKƏMƏ

Bu müqavilədən irəli gələn mübahisələrə, istehlakçının yaşadığı və ya istehlakçı əməliyyatının aparıldığı yerdəki istehlakçı problemləri ilə bağlı şikayətlər və etirazlar aşağıdakı qanunla müəyyən edilmiş pul limitləri daxilində arbitraj məhkəməsinə və ya istehlakçı məhkəməsinə verilir. Pul limiti haqqında məlumat aşağıdadır:   

01/01/2017 tarixindən etibarən 2017-ci il üçün istehlakçı arbitraj komitələrinə ediləcək müraciətlərin dəyəri:   

  1. a) 2400 (iki min dörd yüz) türk lirəsindən aşağı olan mübahisələrdə rayon istehlakçı arbitraj komitələri,
  2. b) Böyükşəhər statuslu vilayətlərdə 2400 (iki min dörd yüz) türk lirəsi ilə 3610 (üç min altı yüz on) türk lirəsi arasındakı mübahisələrdə İl istehlakçı arbitraj komitələri,
  3. c) Böyükşəhər statusu olmayan vilayətlərin mərkəzlərində 3.610 (üç min altı yüz on) türk lirəsi altında olan mübahisələrdə İl istehlakçı arbitraj komissiyaları,

ç) Böyükşəhər statusu olmayan əyalətlərin rayonlarında 2400 (iki min dörd yüz) türk lirəsi ilə 3610 (üç min altı yüz on) türk lirəsi arasındakı mübahisələrdə İl istehlakçı arbitraj komitələri təyin edilmişdir.  

Bu Müqavilə kommersiya məqsədləri üçün hazırlanmışdır. 

14.SƏMƏRƏLİLİK

ALICI Saytda yerləşdirilmiş sifarişin ödənişini həyata keçirdikdə, bu müqavilənin bütün şərtlərini qəbul etmiş sayılır. SATICI, sifariş yerinə yetirilməzdən əvvəl bu müqavilənin ALICI tərəfindən saytda oxunduğunu və qəbul edildiyini təsdiqləmək üçün lazımi proqram təminatını həyata keçirməyə borcludur.     

SATICI:    

ALICI:

TARİX: